ФЕEРИЯ изложбата „Крехки“на фотографа Йохана Траянова

Изложбата на Йохана Траянова „Крехки“ не е, разбира се, илюстрация на едно понятие или концепция, а подход към даден феномен, изследване на неговите значения отблизо, представяне на визуалните изрази, които той вдъхновява. Противопоставянето и сблъсъкът на посланието за крехкостта, за моментното, за видяната с фини средства деликатна красота със суровата, груба и брутална реалност зад сцена, която оживява и възпроизвежда в съзнанието ни посредством предизвиканите във въображението образи. Средството за това е взаимодействието между фотография и звук или между снимка, звук и пространство, представено по свойствен изразен начин, определящ както виртуалния, така и физическия обхват на изображенията, и което всъщност е традиционно, но интерпретирано с много модерен подход и средства. 

След завършване на специалността „Драматургия“ във ВИТИЗ през 2014 г. творческата кариера на Йохана Траянова се насочва към фотографията. Първата й изложба – „Сънувам“, е през 2018 г., тя е последвана от друга през 2020 г. – „Къс земя“ и двете представени в София. В презентациите си използва драматургичните си умения и талант, за да обогати визуалните творби чрез светлината, с хармонизиращи звукови ефекти, представяйки пред публиката колекции от звуци и музика.

В нейната инсталация се преплитат почти незабележимо изложението и пърформансът. Тази трета изложба от художествени творби, озаглавена “Крехки”, е още едно доказателство за новаторския и експериментален подход на Йоана Траянова. Във връзка с нейния творчески метод и техника на изобразяване можем да отбележим, че правото на съществуване на аналоговата фотография в епохата на обновяване и разгръщане на цифровата фотография не е избледняло, все още има неизползвани, непознати, автентични възможности в традиционното създаване на фотоизображенията. Поредицата от фотографии на Йохана Траянова, в които са запечатани природни мотиви, интерпретирани с модерни, съвременни средства, подчертава също така, че техническата специфичност и това техническо новаторство, които са основна характеристика на тези творби, не са самоцелна игра, а гаранция за хармония с художественото послание, сгъстено и предадено от композициите.

Композициите, разделени на три елемента, три квадратни полета, са резултат от полароидна снимка. Изработването на такава снимка в никакъв случай не означава краят на творческия процес, защото тя е само суровата материя за бъдещата творба. Тъй като художникът потапя изображението в течност, прилагайки нови химически процеси, и като че ли го отлепва от фотографската хартия, сваляйки тънкия, почти безплътен слой, а после го изважда внимателно от течността и го приглажда върху нова основа, която всъщност е чужда на изображението, като по този начин го поставя в нова среда, трансформира го в ново качество и изгражда нови композиции.

Малките гънки и разрези върху картините са важни елементи на творбата, документиращи историята на тяхното създаване. Трите полета, разположени в два реда, и четвъртото празно квадратно пространство се превръщат в повърхност на незавършеност и завършеност: трите части съставят сплав на цялостна картина, но чрез отсъствието на четвъртата може да се предизвика усещане за болезнена разпокъсаност или непълнота. Творбите са наситени с това фрагментарно излъчване: изображенията показват цветя, пъпки и листа в лилави, тъмно червени и кафяви цветове, заснети от близко разстояние и съчетани чрез техните преходи и сливания.

Подробностите в детайли. Най-добрият пътеводител за улавяне и тълкуване на органичните, растителни мотиви е самият художник: “Използвайки флоралните ботанични форми проектът съзерцава и изразява нашата преходност, възприятие и крехкост. Листото, стъблото на цветето, самото цвете, дървото пониква, разлиства се, цъфти, ухае, изсъхва, умира – но само веднъж. Ражда се друго цвете, напъпва, разлиства се, ухае, цъфти, увяхва и умира – само веднъж. Така, както търсим крехкостта в елементите на природата, така е и с душата. И с нашата. Крехки ли сме?“ Така артистът улавя момента и ни предупреждава, че всичко е уникално и всичко е обречено да отмине в неуловимото трептене на миналото и настоящето. Като източник на памет за нас остават само изображенията. Многоъгълната конструкция от касети, понякога отворени, понякога затворени с полупрозрачна хартия , която се издига над картините като купол, може да ни помогне да се отърсим от спомените си, посрещайки зрителя като интимна среда, като автономно художествено пространство, едновременно свързано и изолирано от външния свят. И може да се каже, че куполната шатра и поредицата от снимки могат да бъдат разглеждани като единна творба.

На концептуално ниво крехкостта може би може да бъде обяснена и интерпретирана  най-добре  нейните антиподи: тя ще може да бъде по-осезаема и видима в съпоставяне 

с твърдостта, неразрушимостта, масивността, твърдостта, скована в постоянството, в противовес на устойчивостта, защото тогава става ясно що за нещо е това толкова феерично, крехко, изящно, грациозно, деликатно и фино. Досягайки тези понятия и характеристики  трябва да преминем от света на физическото битие към сферата на духа. И образите на Йохана Траянова, детерминирани от своята особена история на създаване, дават тласък и ни стимулират да направим този преход. Снимките на крехките цветя и листа ни приканват да се поскитаме из понякога бурни, понякога пълни с покой духовни пейзажи, където реалните контури на нещата се губят, където няма надеждни опорни точки, където рационалният разум може да бъде изключен и емоциите да приемат връх. Посредством влечението на образите към духа, излъчването на душевността зрителят може за миг да се увлече от свободата на красотата, пропита от тъга, но след това се принуждава да прозре, че тази красота е само мимолетно приключение, мираж, отразяващ нашите желания и идеали.

                                                                                                           Тибор Вeнер

(Слово, произнесено на 22 марш 2023 г. при откриването на изложбата на Йохана Траянова в Българския културен институт, гр. Будапеща, Унгария)  

Wehner Tibor: Káprázat

Johana Trajanova Törékeny című kiállítása természetesen nem egy fogalom illusztrációja, hanem egy jelenség megközelítése, jelentéstartalmainak faggatása és felmutatása, az általa inspirált képi kifejezések megjelenítése. A rebbenékenység, a pillanatnyiság, a tünékeny szépség finom eszközökkel láttatott üzenetének szembeállítása, ütköztetése a meg nem jelenített, de a képek által a tudatunkban élesztett, a képzeteinkben előhívott kemény, kíméletlen, brutális valósággal. Mindennek médiuma a különleges bemutatási közegben, a képek virtuális és fizikai hatóterét is kijelölő térben prezentált, valójában tradicionális, ámde nagyon is modern szemlélettel és eszközökkel interpretált fotó és a hangok, illetve a fotó, a hangok és a tér együttese, együtthatása.

Johana Trajanova művészi pályája úgy alakult, hogy – miután 2014-ben Szófiában elvégezte a Krasztyo Szarafov Film- és Színművészeti Egyetem dramaturg szakát – alkotói érdeklődése a fotográfia felé fordult. Első kiállítását 2018-ban Álmodom címmel, majd a másodikat 2020-ban Talpalatnyi föld címmel rendezte meg a bolgár fővárosban. Bemutatóin – kamatoztatva dramaturgiai képzettségét és tehetségét is – társművészeti effektusokkal gazdagította alkotásait: a fény általi rögzítés révén megvalósított képi megjelenítéssel együtthangzó auditív hangzással, zenével összekapcsolt kollekciókat tárt közönség elé. A kiállítás és az előadás aktusa fonódott mintegy észrevétlenül össze installációja által. Ez a harmadik, Törékeny címmel összeállított műegyüttese is arról tanúskodik, hogy Johana Trajanova innovatív, kísérletező alkotó. Alkotómódszere, képalkotó technikája kapcsán azt regisztrálhatjuk, hogy a fotográfia digitális fejezetének, megújulásának beköszönte, és vívmányai térhódításának korszakában az analóg fényképezés létjogosultsága korántsem fakult meg, hogy a hagyományos fotókép-készítés körében is vannak még kiaknázatlan, ismeretlen, autentikus lehetőségek. Johana Trajanova természeti motívumokat megragadó, modern, korszerű eszközökkel interpretált fotó-képsorozata mindemellett azt is nyomatékosítja, hogy az a technikai különlegesség, az a technikai újítás, amely e művek lényegi jellemzője, nem öncélú játék, hanem a kompozíciók által sűrített és közvetített művészi üzenettel tökéletes egységet teremtő összhang záloga.

A három elemmé, három négyzetes mezővé bontott kompozíciók eredője egy-egy polaroid fotó. A polaroid-felvétel elkészítése viszont korántsem az alkotói folyamat megszokottnak vélt végpontja, mert ez a fotó a majdani mű nyersanyaga csupán. Mert a művész újabb vegyi folyamatok érvényesítésével, folyadékba merítve a körülvágott képet mintegy meghámozza: a fotópapírról leválasztja a hártyavékony, már-már anyagtalanná vált réteget, majd óvatosan kiemelve a folyadékból új, a képtől tulajdonképpen idegen hordozóra simítja, s ezáltal új közegbe helyezve, új minőséggé avatva ezekből a képhártya-részletekből új kompozíciókat szerkeszt. A képek apró gyűrődései, szakadásai a képek keletkezéstörténetének dokumentumaiként fontos mű-összetevő elemek. A két sorban elhelyezett három képmező, illetve az üresen maradt negyedik négyzet-folt a hiány és a teljesség képfelületévé alakul: a három részlet egy teljes képpé ötvöződhet, de a hiány révén fájdalmas töredezettség, vagy csonkaság-érzetet is indukálhat. A műveket áthatja e fragmentum-jelleg sugárzása: a képeken ugyanis közelről fényképezett lila, bordó és barna színű, illetve átmeneteikből, összemosódásaikból szerveződő virág-, bimbó- és levél-részletek jelennek meg. Részleteken a részletek. Az organikus, növényi motívumok megjelenítésének befogadásához és értelmezéséhez legjobb kalauzunk maga a művész lehet: „A botanika virágformáját felhasználva a projektum időbeliségünket, érzékletünket és törékenységünket figyeli meg, fejezi ki. A levél, a virágszál, a virág maga, a fa rügyet bont, szirmot nyit, levélbe borul, illatot áraszt, elvirágzik, elhervad, elszárad, meghal – de csak egyszer. Másik virág születik, bimbózik, bont levelet, illatozik, virágzik, majd hervad el és meghal – csak egyszer. Ahogy a természet elemeiben a törékenységet keressük, akként – a lélekét is. Az önmagunkét. Törékenyek vagyunk?” Tehát a művész a pillanatot ragadja meg és arra figyelmeztet: minden egyszeri és minden elmúlásra ítéltetett a múlt és a jelen megfoghatatlan villódzásában. Az emlékezés forrásaként számunkra a képek maradnak. Az emlékek megrögződésében segítségünkre lehetnek a képeket befogadó, a képek fölé kupolaként emelkedő, hol megnyitott, hol hártyapapírral zárt kazettákból konstruált sokszögletű építmény, amely a külvilághoz kapcsoló és a külvilágtól elszigetelő, bensőséges közegként, autonóm mű-hatótérként fogadja a befogadókat.  És elmondható, hogy a gömb-sátor és a képsorozat egy műként szemlélhető.

Fogalmi szinten a törékenységet leginkább talán az ellentéteivel magyarázhatjuk és értelmezhetjük: a szívóssággal, a szétrombolhatatlansággal, a masszivitással, az állandósággá merevedett szilárdsággal, a robusztussággal szembeállítva szemléletessé és érzékelhetővé lesz, hogy milyen az a dolog, az a valami, ami légies, ami sérülékeny, ami kecses, ami tünékeny, ami filigrán és finom. E fogalmak, e jellemzők mentén aztán a fizikai lét világából a lelki szférákba kell átlépnünk – és Johana Trajanova különös keletkezéstörténettel determinált képei ehhez az átlépéshez adnak ösztönzéseket, ehhez az átlépéshez segítenek hozzá. A törékeny virágok, a törékeny levelek képei arra indítanak, hogy hol háborgó, hol elnyugvó lelki tájakon kalandozzunk, ahol elvesznek a dolgok valós körvonalai, ahol nincsenek biztosnak bizonyuló tájékozódási pontok, ahol kikapcsolhat a józan tudat és ahol az emóciók vehetik át a hatalmat. A képek lélekhez-vonzása, lélek-sugárzása révén egy-egy pillanatra elragadhatja a szemlélőt a szomorúságokkal átitatott szépség szabadsága, de aztán belátni kényszerül a műélvező, hogy ez a szépség csak egy futó kaland, csak vágyainkat és ideáinkat tükröztető káprázat volt.

(Elhangzott 2023. március 22-én Budapesten, a Bolgár Kulturális Központban, a kiállítás megnyitásán.)

Thank you NaputOnline

FRAGILE: An Immersive Photography Exhibition @ Budapest, Hungary

Johana Trayanova’s solo photography exhibition, FRAGILE, explores the theme of the fragility of the human soul through the use of polaroids and mosaics. Displayed within a geodesic sphere and accompanied by sound, the exhibition creates a unique and immersive environment.

The exhibition made its debut in Budapest, Hungary, at the Bulgarian Cultural Institute, and has received high praise from art critics and enthusiasts alike. It is a thought-provoking display of Trayanova’s artistic vision and technical skills, inviting viewers to contemplate their own fragility.

The exhibition can be seen until the 19th April @ Bulgarian Cultural Institute in Budapest (Andrássy út 14)

Johana Trayanova’s FRAGILE: A Solo Photography Exhibition

Johana Trayanova’s FRAGILE: A Solo Photography Exhibition

On August 18th, 2022, Johana Trayanova unveiled her third solo photography exhibition, FRAGILE, at the Credo Bonum Gallery in Sofia, Bulgaria. The exhibition is a tribute to her mother and explores the fragility of the human soul through the lens of botanical blossoms.

Using three transferred polaroids, Trayanova creates mosaics with missing pieces, inviting the audience to search for their own missing piece and contemplate their fragility. The photographs are displayed in a geodesic sphere, creating a unique space within a space.

What makes the exhibition even more immersive is the accompanying sound, which adds another layer of depth to the visual experience. Trayanova’s goal is to create a special atmosphere that will engage and challenge the viewers.

The FRAGILE exhibition is a thought-provoking display of Trayanova’s artistic vision and technical skills. Her use of polaroids and mosaics creates a surreal and dreamlike atmosphere that captures the essence of fragility. It’s an exhibition that asks the audience to stop and think about the nature of the human soul and our place in the world.

The exhibition can be seen from August 18th to September 10th @ Credo Bonum Gallery, Sofia, Bulgaria.

DREAMING

The photography exhibition DREAMING can be seen until 31st May 2018 at 167 Place in the period from Wednesday until Saturday from 6pm to 10pm and on Sunday between 12pm and 4pm.

DREAMING is a conceptual art statement, which plays with the instruments of photography, light and sound to engage in a sensual reflection on the theme of dreaming.

The team behind the project
Photographer: Johana Trayanova | www.johanatrayanova.com
Producer: Virginia Venkova | Slice Ltd.
Curator: Stela Kamenova | www.worldof.co
Sound designer: Deyan Tsvyatkov

Light designer: Dimitar Tenev

The DREAMING project is kindly supported by the National Culture Fund Bulgaria, Programme Debuts.

What do you dream about

Presenting the project “What Do You Dream About” at the exhibition, organized by World of Co on 29th November 2017.

– What Do You Dream About? –
“What You Dream About” is an experimental project. In it I immerse the participants inside the color sense of their own dreams and future.
By giving them the freedom to choose the shapes and colors themselves, they are able to shape their own dreams and begin life in them through the photo installation.

“Penetralia”

collective exhibition of artists-in-residence

When: 27.11.2017, Studio Кооперация, 167 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd, 1000 Sofia, Bulgaria

Everybody has secrets – children, families, all human beings, even the city and its streets. Some of the secrets can be dark, some can be charming. But every time, exploring a secret is enlightening.

By sharing them, it helps us to understand each other better and to accept the diversity of human emotion, identity and character.

In the exhibition “Penetralia”, the resident artists (Aleksandra Korszun, Allison Bernadette Long, Gergana Nikolova, Johana Trayanova, Yuan Nos) invite you into the most private parts of human nature – dreams, memories, and the things that hide in our most intimate relations and/or in a global collective.

World of Co artists-in-residence, November 2017:

Aleksandra Korszun (Photographer & Intermedia artist, Poland)http://www.korszun.com/

Allison Bernadette Long (Visual artist & Singer-songwriter, Canada)http://www.cargocollective.com/abernadette

Gergana Nikolova (Painter, Bulgaria) http://gergananikolova.com/

Johana Trayanova (Photographer, Bulgaria) https://johanatrayanova.com/

Yuan Nos (Designer & Photographer, Taiwan) http://www.yuannos.com/

* World of CО is a program for international artists-in-residence in Sofia, Bulgaria.

Website: www.worldof.co
Facebook: www.facebook.com/worldofco
Instagram: https://www.instagram.com/worldofcoresidency/

Publications about the exhibition.

Cart

0